Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Open Mind Project s.r.o., se sídlem Sokolovská 381/68, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 08748187, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 323614, kterou zastupuje Zuzana Šimečková, jednatelka, pro poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb a pro prodej vstupenek na offline události prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese www.omproject.czwww.festivalbohatstvi.cz.


Kontaktní údaje: Zuzana Šimečková, +420 603 172 031, info@omproject.cz.


VOP pro poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb

1. KONTAKTNÍ ÚDAJE

1.1 Provozovatel e-shopu: 

Open Mind Project s.r.o., sídlo: Sokolovská 381/68, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen "adresa sídla"), společnost zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle: C vložka: 323614 u Městského soudu v Praze, kterou zastupuje Zuzana Šimečková, jednatelka (dále jen "Open Mind Project s.r.o.", "prodávající" nebo "my"), IČO: 03371000, e-mail: info@omproject.cz.

 

2. ROZSAH PLATNOSTI A POUŽITELNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

2.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen "smlouva") uzavírané mezi námi a spotřebiteli nebo podnikateli (dále jen "zákazník" nebo "vy") prostřednictvím webových stránek na adrese: www.omproject.cz

2.2 V případě existence mezinárodního prvku si sjednáváme, že se právní vztah mezi námi bude řídit právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění. Touto volbou práva v souladu s čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen "Řím I") však nesmí být uživatel spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země jeho obvyklého bydliště podle čl. 6 odst. 2 Řím I.

2.3 Internetový obchod je námi provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.omproject.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

2.4 Ve webovém rozhraní obchodu si můžete zakoupit námi poskytované digitální služby nebo digitální obsah, a to zejména v podobě:

  • online video-přednášky - živý seminář vedený lektorem s možností online diskuze s lektorem (dále jen "webinář"); a/nebo
  • e-booku, předtočeného videa přednášky nebo webináře nebo jiný video edukativní obsah, je-li nabízen ve webovém rozhraní obchodu (dále jen souhrnně jako "digitální obsah").

2.5 Digitální obsah je určen osobám starším 18 let, pokud není v daném případě uvedeno jinak.

2.6 Za spotřebitele je považována každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s námi uzavře smlouvu, nebo s námi jinak právně jedná (dále jen "spotřebitel").

2.7 Za podnikatele je považována každá fyzická osoba nebo právnická osoba (např. obchodní společnost, družstvo, ústav), která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen "podnikatelská činnost"). Tato osoba v rámci své podnikatelské činnosti s námi uzavře smlouvu nebo s námi jinak právně jedná (dále jen "podnikatel"). Pro zákazníka, který v objednávce uvede své IČO, DIČ, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele.

2.8 Odesláním objednávky (tlačítko "OBJEDNAT") potvrzujete, že jste se seznámil s VOP, včetně sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasíte v jejich znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení.

3. SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

3.1 Prodávající je oprávněn k poskytování digitálního obsahu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Všechny fotografie na webové stránce mají pouze ilustrační charakter.

3.3 Námi nabízený digitální obsah na webové stránce www.omproject.cz a popis jejich hlavních vlastností je k dispozici u příslušného obsahu. Ceny digitálního obsahu jsou konečné, včetně zákonem stanovených poplatků. Neúčtujeme si žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky (např. pokud nám budete volat na naše telefonní číslo, zaplatíte pouze Vaši běžnou sazbu telefonického hovoru). Nabízený digitální obsah není možné nahrávat, kopírovat či jakkoliv jinak šířit. Všechny texty, obrázky, grafika a další části obsahu podléhají autorskému právu. Kopírování nebo sdílení jakékoliv části digitálního obsahu je zakázáno. Žádná reprodukce jakékoliv části digitálního obsahu nesmí být prodávána nebo distribuována, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv díla, zejména jiné práce, publikace nebo internetové stránky.

3.4 Konkrétní podmínky platebních metod jsou podrobněji popsány v průběhu samotné objednávky.

3.5 Odesláním objednávky stisknutím tlačítka "OBJEDNAT" v našem internetovém obchodě zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit nebo změnit, jak je podrobněji popsáno v části 6 těchto VOP.

3.6 Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky, a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v části 9 těchto VOP.

3.7 Námi nabízený digitální obsah je určen pouze pro informační a vzdělávací účely. Není možné jej považovat za náhradu odborné lékařské péče, jiného zdravotního poradenství, diagnostiky či léčby. Doporučujeme vhodnost námi poskytovaných informací konzultovat s vaším ošetřujícím lékařem.

3.8. Zříkáme se jakékoli odpovědnosti za újmu způsobenou nesprávnou či neúplnou informací nebo radou, a to zejména v případech, kdy dosažení určitého výsledku závisí na činnosti adresáta rady či jiných osob, případně na neovlivnitelných skutečnostech nebo na náhodě. Zříkáme se odpovědnosti za jakékoli následné škody vyplývající přímo nebo nepřímo z jakéhokoli použití videoobsahu, které je poskytováno bez záruk na dosažení výsledku.

4. SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

4.1 Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů.

4.2 Formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici na konci těchto VOP. 

4.3 Spotřebitel není zejména oprávněn odstoupit od následujících smluv:

  • o poskytování služeb, které jsme úplně splnili s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o poskytování digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a my jsme Vám před uzavřením smlouvy sdělili, že v takovém případě nemáte právo od smlouvy odstoupit.

4.4 Dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, kde již bylo započato s naším plněním na výslovnou žádost spotřebitele, a to před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy, je nám spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy.

4.5 V případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni spotřebiteli vrátit veškeré peníze, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. 

4.6 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím e-mailu info@omproject.cz. 

4.7 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem.

4.8 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

4.9 Upozorňujeme spotřebitele, že neposkytujeme aktualizace zakoupených záznamů webinářů. O tom budou spotřebitelé upozorněni před uzavřením smlouvy. Současně spotřebitele poučíme v potvrzovacím e-mailu k učiněné objednávce. 

5. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

5.1 Veškerá prezentace digitálního obsahu umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru.

5.2 Ceny digitálního obsahu zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena naše možnost uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

5.3 Pro objednání digitálního obsahu nebo jiné služby vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (zvolí způsob úhrady ceny webináře a/nebo jiného digitálního obsahu, uvede fakturační adresu a jiné nezbytné kontaktní údaje. U webináře a/nebo digitálního obsahu se jedná o závaznou objednávku digitálního obsahu zavazující k platbě (dále jen "objednávka"). Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto všeobecné obchodní podmínky a četl naše zásady zpracování osobních údajů.

5.4 Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí. 

5.5 Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (počet přístupů k webináři a/nebo k jinému digitálnímu obsahu, výše ceny) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například e-mailem) a dále je oprávněn požádat zákazníka o upřesnění správnosti výběru daného webináře a/nebo digitálního obsahu.

5.6 Zákazník, který dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu, v objednávce či v jiném našem formuláři (dále jen "elektronická adresa zákazníka"). K uzavření smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka "OBJEDNAT", o čemž je zákazník obratem informován právě prostřednictvím potvrzení o přijetí objednávky. 

5.7 Uzavřením smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu - přístupu (sjednaného počtu přístupů) k účasti na webináři se zavazujeme zaslat Vám elektronicky unikátní odkaz na konaný webinář a umožnit Vám tak účast na tomto webináři ve sjednanou dobu a Vy se zavazujete nám uhradit cenu za přístup (sjednaný počet přístupů) k účasti na webináři. 

5.8 Uzavřením smlouvy o poskytnutí jiného digitálního obsahu (např. video nahrávka nebo e-book) se zavazujeme Vám zpřístupnit digitální obsah v uvedeném rozsahu a Vy se zavazujete uhradit nám cenu za poskytnutí sjednaného digitálního obsahu. 

5.9 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

6. CENA WEBINÁŘE, DIGITÁLNÍHO OBSAHU A ZPŮSOBY PLATBY

6.1 Všechny ceny webinářů a/nebo jiného digitálního obsahu jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a jsou uvedeny jako konečné ceny včetně všech zákonných poplatků. Není-li uvedeno výslovně jinak, zahrnuje cena i náklady spojené s dodáním plnění.

6.2 Cenu webináře a/nebo jiného digitálního obsahu podle smlouvy nám můžete uhradit online platbou kartou. V případě, že budeme nabízet jiné způsoby platby webinářů a/nebo jiného digitálního obsahu, bude o tom zákazník informován v průběhu objednávky.

Poskytovatel platební brány je společnost ComGate Payments, a.s.:

ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267
Web: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana 

6.3 Můžeme po zákazníkovi požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu.

6.4 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6.5 Případné slevy z ceny webinářů a/nebo jiného digitálního obsahu námi poskytnuté zákazníkům nelze vzájemně kombinovat.

6.6 V případě zobrazení nereálné ceny v hodnotě 0 Kč (slovy nula korun českých) nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod naší nákupní cenou webináře a/nebo digitálního obsahu, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován na elektronickou adresu zákazníka.

6.7 Sjednáváme si, že faktury budou zaslány elektronicky, a to na elektronickou adresu zákazníka.

 

7. DODÁNÍ WEBINÁŘE A DIGITÁLNÍHO OBSAHU

7.1 V případě webináře se předmět plnění považuje za převzatý zákazníkem v okamžiku, kdy zákazník obdrží e-mailem na elektronickou adresu sdělenou při zadávání objednávky unikátní odkaz ke spuštění zakoupeného online webináře.

7.2 V případě jiného digitálního obsahu se předmět plnění považuje za převzatý zákazníkem v okamžiku, kdy je zákazníkovi umožněno zhlédnutí nebo uložení záznamu webináře či jiného digitálního obsahu. 

7.3 Vezměte na vědomí, že odkaz ke spuštění digitálního obsahu je platný pouze po dobu vyznačenou u daného zakoupeného produktu. Zákazník je proto povinen využít přístup k digitálnímu obsahu v této době.

7.4 Prosím, vezměte na vědomí, že k účasti na webináři a/nebo zpřístupnění digitálního obsahu je nutné mít zajištěné dostatečné internetové připojení, mít k dispozici potřebný hardware a aktualizovaný software zařízení.

7.5 Práva zákazníků v případě uplatnění práva z vad se řídí podle těchto VOP a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1 Právo zákazníka spotřebitele na odstoupení od smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v části 4 těchto VOP.

8.2 Zákazníci podnikatelé mají právo na odstoupení od smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy. Zákazník podnikatel nemá právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, toto právo přísluší pouze spotřebiteli.

8.3 Jsme oprávněni odstoupit od smlouvy zejména v případě, kdy zákazník neuhradil řádně a včas cenu plnění.

8.4 Je-li společně s webinářem a/nebo digitálním obsahem poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi námi a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je nám povinen vrátit i poskytnutý dárek.

8.5 Po zaplacení objednaného digitálního obsahu, který byl spotřebiteli zpřístupněn prostřednictvím odeslání unikátního odkazu k jeho spuštění, není možné od smlouvy odstoupit či jakkoliv jinak smlouvu zrušit. O této skutečnosti byl námi zákazník informován před uzavřením smlouvy. Výjimku tvoří zakoupený webinář, který byl spotřebiteli zpřístupněn prostřednictvím odeslání unikátního odkazu k jeho spuštění, kdy má spotřebitel právo odstoupit až do okamžiku začátku vysílání webináře. 

8.6 V případě, že bude webinář přenášený online zrušen z důvodu na naší straně, co nejdříve Vám sdělíme konání náhradního webináře. V případě, kdy webinář v náhradním termínu nezajistíme a/nebo se nebudete moci webináře v náhradním termínu účastnit, vrátíme Vám cenu webináře v plné výši za předpokladu, že již byla Vámi uhrazena.

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

9.2 Odpovídáme zákazníkovi, že za účelem řádného poskytnutí digitálního obsahu obdrží e-mailem na elektronickou adresu sdělenou při zadávání objednávky unikátní odkaz ke spuštění zakoupeného online webináře a/nebo spuštění záznamu webináře a/nebo jiného digitálního obsahu ve sjednané době.

9.3 Zákazník je povinen při obdržení potvrzení objednávky digitálního obsahu zkontrolovat, zda mu byl v tomto potvrzení zaslán unikátní odkaz ke spuštění poskytnutého digitálního obsahu (zejména online webináře či záznamu webináře).

9.4 Zákazníkovi nepřísluší práva z vadného plnění, pokud se jedná o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy nebo, pokud je plnění předáno později než při uzavření smlouvy, pak přímo při jeho převzetí. Právo z vadného plnění zákazníkovi rovněž nenáleží, pokud zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

9.5 V případě, že jste neobdrželi e-mail s unikátním odkazem ke spuštění zakoupeného digitálního obsahu, kontaktujte nás e-mailem na info@omproject.cz . Napište nám číslo objednávky a popište vzniklou chybu. Poskytnutí unikátního odkazu pro spuštění zakoupeného digitálního obsahu probíhá z naší strany automatizovaným procesem, avšak z technických důvodů může dojít k jeho neodeslání.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji a pravidla pro zasílání obchodních sdělení jsou upravena v našich zásadách zpracování osobních údajů.

10.2 Pokud s tím zákazník souhlasí, zasíláme zákazníkům obchodní sdělení s nabídkou souvisejících služeb, a to na elektronickou adresu zákazníka (obchodní sdělení pro zákazníky). E-mailová adresa je osobním údajem a je zpracovávána v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem zasílání obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše obdobné výrobky a služby. Zákazník se může z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit.

10.3 Používáme tzv. soubory cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). 

10.4 Bližší informace o zpracování osobních údajů naší společností najdete na stránce https://www.omproject.cz/gdpr/.

11. VYŠŠÍ MOC

11.1 Za vyšší moc se pro potřeby těchto VOP považuje jakákoli překážka, jež nastala nezávisle na vůli naší společnosti a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by naše společnost tuto překážku nebo její následky odvrátila, překonala nebo předvídala. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, VČETNĚ ROZHODNÉHO PRÁVA A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

12.1 V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele, od kterých se nelze odchýlit, mají přednost zákonná ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.

12.2 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3 Smluvní strany si dále sjednávají, že k řešení případných sporů ze smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle našeho sídla. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.

12.4 Smlouva ve znění VOP je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

12.5 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

12.6 Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření objednávky zákazníkem. 


VZOROVÝ FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát:

Prodávající/dodavatel: (jméno a příjmení/obchodní firma)

IČ:

Se sídlem:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Dne .......... jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ............ objednal ..........., číslo objednávky ............, v hodnotě .......... Kč. Objednané plnění jsem obdržel dne ...........

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání ceny ve výši .......... Kč a ......... Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo ............. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V .......... dne ..........

Jméno a příjmení spotřebitele

(podpis)

 


VOP pro prodej vstupenek

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky pro prodej vstupenek (dále jen "obchodní podmínky") společnosti Open Mind Project s.r.o., se sídlem Sokolovská 381/68, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 08748187, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 323614 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.omproject.czwww.festivalbohatstvi.cz (dále jen "webová stránka").

1.2. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji vstupenek na jakékoliv kulturní, společenské, sportovní či jiné akce (dále jen "Akce") prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce.

1.3. Kontaktovat prodávajícího znamená kontaktovat pověřenou osobu telefonicky na její konkrétní telefonní číslo či e‐mail, jsou‐li kupujícímu známy, nebo na obecný telefon či e‐mail, uvedené v sekci Kontakty na webové stránce.

1.4. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím a kupující nákupem vstupenek současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi jím a prodávajícím.

2. Předmět smlouvy
2.1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu vstupenky na jím zvolenou Akci, a to v množství požadovaném kupujícím, a závazek kupujícího uhradit vstupné za vstupenky.

2.2. Kupní smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.

2.3. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného, s tím, že v případě nákupu přes internet budou vstupenky dodány v elektronické podobě na e‐mail zadaný kupujícím. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazena cena za vstupenku na Akci v plné výši na bankovní účet prodávajícího.

2.4. Doručením vstupenek kupujícímu ze strany prodávajícího jsou veškeré závazky prodávajícího vyplývající z kupní smlouvy splněny.

2.5. Vstupenky nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku.

3. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k Akci, na níž jsou vstupenky zakoupeny
3.1. Prodávající je pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem této Akce. Prodávající nese odpovědnost za plnění povinností pořadatele akce, které vyplývají ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem Akce.

3.2. Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená prodávajícím jako pořadatelem Akce. Dále se kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

3.3. Prodávajícímu jako pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere kupující toto právo prodávajícího jako pořadatele na vědomí.

3.4. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo webovou stránku prodávající neodpovídá.

4. Postup při nákupu vstupenek a platební podmínky
4.1. Cena za každou vstupenku je uvedena u každé Akce jednotlivě. U každé Akce jsou uvedeny též případné vedlejší poplatky spojené s nákupem vstupenky.

4.2. V případě nákupu vstupenky prostřednictvím webové stránky je platba za vstupenku možná pouze platební kartou, která umožňuje provádět nákupy platební kartou přes internet nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího.

4.3. Prodávající nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu vstupného.

4.4. Vstupenky se na dobírku nezasílají.

4.5. Vstupné u nevyužitých vstupenek se nevrací, vyjma případů specifikovaných v těchto obchodních podmínkách.

5. Odstoupení od smlouvy
5.1. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

5.2. Pokud byl zrušen termín akce a stanoven nový termín akce, vstupenky zůstávají v platnosti na nový termín a kupující nemá právo žádat vrácení vstupného.

5.3. Kupující nemá nárok na vrácení vstupného v případě jakýchkoli opatření zavedených Vládou ČR nebo jinými legislativními orgány nebo místem konání akce, včetně povinného doložení očkovacího průkazu, PCR testu, antigenního testu nebo dodržování jiných pokynů, omezení nebo doporučení Ministerstva zdravotnictví.

6. Reklamační řád
6.1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených prostřednictvím webových stránek se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku 6.

6.2. Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.

6.3. Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada.

6.4. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e‐mail (např. přeplněná schránka, spam filtr atp.).

6.5. V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 2 hodin po plném uhrazení vstupného, tj. připsání plné prodejní ceny vstupenky na účet prodávajícího, je povinen neprodleně, nejpozději však do 48 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat prodávajícího a oznámit mu, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit prodejci jméno a e‐mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, že prodávající zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena a nepůjde o případ uvedený v předchozím odstavci 4 tohoto reklamačního řádu a zároveň kupující oznámil prodejci, že mu vstupenka nebyla doručena ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno způsobem uvedeným níže v tomto odst. 5.

a) Prodávající se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním Akce, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e‐mail,

b) V případě, že již došlo ke konání Akce, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.

6.6. V případě, že ze strany prodávajícího jako pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který prodávajícímu poskytl svůj kontakt (e‐mail, telefon, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Prodávající neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.

6.7. Dojde‐li ze strany prodávajícího jako pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude prodávající vracet níže popsaným způsobem vstupné v plném rozsahu.

6.8. V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení vstupného dle odstavce 7 tohoto reklamačního řádu, bude vstupné kupujícímu vráceno prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného, a v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno. K vrácení plné ceny vstupného uhrazeného kupujícím dojde nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo ke zrušení Akce.

7. Ochrana osobních údajů při prodeji
7.1. Prodávající zpracovává osobní údaje, které mu dobrovolně při nákupu vstupenky poskytne kupující. Tyto osobní údaje prodávající zpracovává pouze v rozsahu nezbytném pro prodej vstupenek. 

Prodávající údaje zpracovává v souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ("GDPR"). Prodávající se zavazuje osobní údaje zpracovávat jen po dobu nezbytně nutnou k vypořádání všech práv a povinností mezi kupujícím a prodávajícím vyplývajících z nákupu vstupenky prostřednictvím webové stránky. Prodávající je oprávněn pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele.

7.2. Prodávající zpracovává pouze následující osobní údaje:

a) jméno a příjmení, e‐mailová adresa,

b) číslo bankovního účtu nebo číslo platební karty, které jsou evidovány bez vazby na ostatní osobní údaje v účetnictví na bankovních výpisech prodávajícího a tyto osobní údaje dále nejsou nijakým způsobem zpracovávány

7.3. Prodávající zpracovává osobní údaje pouze pro následující účely:

a) Za účelem doručení vstupenky kupujícímu, zasílání informací o změnách u Akcí či vstupenek a umožnění vstupu kupujícího na Akci;

b) Za účelem identifikace kupujícího v případě vyřizování reklamací dle reklamačního řádu uvedeného v těchto podmínkách;

c) Za účelem plnění zákonných povinností prodávajícího.

7.4. Prodávající nezpracovává osobní údaje pro marketingové účely.

7.5. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující povinnost kontaktovat prodávajícího.

7.6. Prodávající osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 1 roku, a následně osobní údaje maže. V případě, že si kupující přeje informace smazat dříve, může kontaktovat prodávajícího a zažádat o smazání svých údajů.

7.7. Prodávající může využít kontaktní údaje kupujícího k zasílání obchodních sdělení prodávajícího v případně, že o zasílání těchto sdělení kupující výslovně zažádá.

7.8. Kupující jako subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků, a (vii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (web: www.uoou.cz ).

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

8.2. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky.

8.3. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí českým právním řádem.

8.4. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.


Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 5. 5. 2023.